صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي زيست شناسي

1395

2

96/6/10

9

23

25

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سیروس استاد اکبری کمال آباد

شهید باهنر کرمان

کارشناسی

دبیر

محمد امامی

تهران

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علیرضا قهرمانی

اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

اسماعیل سلطانی مقدم

بیرجند

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

پریسا طاهرزاده

خلیج فارس

ارشد

عضو شورای مرکزی

مریم وثوق

اشرفی اصفهان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

یاسمن ساجدی

اراک

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

منصور دهقانی

مراغه

کارشناسی

بازرس اصلی

رضا نظام دوست

گیلان

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زيست شناسي