صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسينام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویي علوم سياسي

1394/11/19

2

1396/2/19

9

11

15

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

عليرضا خسرو زاده

فردوسي مشهد

كارشناسي

دبیر

فرشته عطار زاده

علامه طباطبايي

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سيد نويد كلهرودي

خوارزمي

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

زينب ونايي

بوعلي همدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

عليرضا تقي پور

پيام نور خراسان

کارشناسی ارشد

عضو شورای مرکزی

سلمان اورنگي

شهيد باهنر كرمان

کارشناسی

عضو علی البدل

حامد مقدم

آيت الله بروجردي

کارشناسی

عضو علی البدل

فرید کامیاب

بین المللی امام خمینی (ره)

کارشناسی

بازرس

صداقت محسني

فردوسي مشهد

کارشناسی

بازرس

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسي