صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

shimi.jpg


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی علمی دانشجویی شیمی

1394/7/15

2

1395/9/13

17

18

اعضای مسئول اتحادیه 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سعید صالح نیا صومعه سرائی

گیلان

کارشناسی

دبیر اتحادیه

مائده نوري

الزهرا

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

كامران مهدوي

وليعصر رفسنجان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی 

محدثه حسين پور

بيرجند

دكتري

عضو شورای مرکزی

مريم نظري

رازي كرمانشاه

دكتري

عضو شورای مرکزی

سينا طبق چي

شهيد مدني آذربايجان

کارشناسی

عضو شورا علي البدل 

علي اكبر عامري

صنعتی شاهرود

کارشناسی

عضو شورا علي البدل

مهدي سما پور

دامغان

کارشناسی

بازرس اصلي

محمدرضا محمد زاده

موسسه اموزش عالي قدر

کارشناسی

بازرس علي البدل

شماره تماس دبیر اتحادیه: 09112337328

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي