صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

shimi.jpg


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

شیمی

1394/7/15

3

1396/9/16

8 اعضای مسئول اتحادیه 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

میلاد شمس آبادی

خوارزمی

کارشناسی

دبیر اتحادیه

مهریار کاسب

بوشهر

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

محمد مهماندوست

حکیم سبزواری

کارشناسی

عضو شورای مرکزی 

شایسته محی

کردستان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مریم اللهیاری

رازی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مصطفی پور رستگار

آموزش عالی قدر

کارشناسی

عضو شورا علي البدل 

محمدرضا محمدزاده

آموزش عالی قدر

کارشناسی

عضو شورا علي البدل

موژان اسمعیل لو

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

ارشد

بازرس اصلي

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي 

دومين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي