صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي رباتيك و مكاترونيك


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي رباتيك و مكاترونيك

1394

1

95/12/5

9

25

27

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

علی فرقانی تهرانی

شهرکرد

کارشناسی

دبیر

دانیال خسرو نژاد

صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمدجواد پاسلار

اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حسام کاوه

تبریز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی پورحسینی

شهید بهشتی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

فاطمه رمضانی

پیام نور

کارشناسی

عضو شورای مرکزی (علی البدل)

محمد راکی

تحصیلات تکمیلی کرمان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی (علی البدل)

حمید دیبا

حکیم سبزواری

کارشناسی

بازرس اصلی

علیرضا بابایی

نبی اکرم تبریز (ص)

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي رباتيك و مكاترونيك