صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمرنام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي مهندسي شيمي، پليمر و نفت

1395

1

95/5/27

11

33

38

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

علي شفيع زاده

صنعتي نوشيرواني بابل

كارشناسي

دبیر

محمدحسین رضایت

صنعتی اصفهان

کارشناسی

نایب دبیر

حافظ پناهیده

صنعت نفت اهواز

ارشد

عضو شورای مرکزی

ایمان عباسی

گلستان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سید محمد موسوی

صنعتی اسفراین

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

ناصر قربانی

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مجتبی رضایی

تهران

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

کیمیا گرامی

صنعتی شریف

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

عليرضا بني شريف

صنعت نفت اهواز

دكتري تخصصي

عضو شوراي مركزي

سید عرفان موسوی

اصفهان

کارشناسی

بازرس اصلی

کاروس الماسی

کردستان

کارشناسی

بازرس علی البدل