صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي علوم دامی و صنایع غذایینام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

علوم دامی و صنایع غذایی

1394

2

18/12/95

9

24

26

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی علوم دامی و صنایع غذایی سال95

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

مهدی احسانی

فردوسی مشهد

ارشد

دبیر

شهریار صالحی

شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد اسفندیاری

ارومیه

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

یوسف دیده بان

علوم کشاورزی ساری

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حسام سردارلو

محقق اردبیلی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

ایمان کاظمی

شهرکرد

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

محمد نوید گلچین

تهران

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

بهداد شکرالهی

فردوسی مشهد

دکتری

بازرس اصلی

ستاره شاکری

ملایر

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم دامي و صنايع غذايي