صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي محيط زيست


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي محيط زيست

1394

2

95/8/13

9

12

21

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

محمد حاجی پور

فردوسی مشهد

دبير اتحاديه

احمد امامیان

فردوسی مشهد

عضو شورای مرکزی

امین دنیایی

بیرجند

عضو شورای مرکزی

سینا خانزاده

تهران

عضو شورای مرکزی

محمدرضا مهدی پور

عقیق اصفهان

عضو شورای مرکزی

الهام شاهی

تهران

عضو شورا علی البدل

آرمان جلیل

صنعتی اصفهان

عضو شورا علی البدل

پوریا سرداری

فردوسی مشهد

بازرس اصلی

مجتبی نعمتی نژاد

رازی کرمانشاه

بازرس علی البدل

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي محيط زيست