صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازینام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازي

1394

2

95/4/29

12

58

63

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سيد محمد علي بلادي نژاد

رازي كرمانشاه

کارشناسی

دبیر

رقيه عبدلي

هنر اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد امين زماني

تربیت دبیر شهید رجایی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد قديمي

شهید باهنر کرمان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علي اصغر سرواني پور

کاشان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سجاد شريب

هنر اسلامی تبریز

ارشد

عضو شورای مرکزی

مهسا پرهيزگار

یزد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

امير حسين نعمت الهي

تبریز

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

علیرضا گل ورد زاده

یزد

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

ايمان ارفعي مقدم

شهید بهشتی

ارشد

بازرس اصلی

سيد مهدي حسيني

بجنورد

کارشناسی

بازرس علی البدل

سيد محمدحسن فروزانفر

قم

کارشناسی

بازرس علی البدل