صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسی مکانیک


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي مهندسي مكانيك

1395

2

96/4/14

11

41

50

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

امیر حجتی

فردوسی مشهد

کارشناسی

دبیر

محمدمهدی دشتی

خواجه نصیر طوسی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مجتبی شمس سولاری

شهید چمران اهواز

ارشد

عضو شورای مرکزی

سعید وحدانی

بیرجند

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمدامین عیسی زاده

علوم و فنون مازندران

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

امین کلانی

صنعتی مالک اشتر

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

یاسین صالحی اسکندری

شهرکرد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

کاوه چراغی

رازی کرمانشاه

ارشد

عضو شورا علی البدل

حسین هادی

محقق اردبیلی

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

نیما مجری سازان طوسی

فردوسی مشهد

ارشد

بازرس اصلی

حسین ترک زاده

تحصیلات تکمیلی کرمان

ارشد

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مكانيك