صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی مهندسی مواد و متالورژی

1381

15

28/9/95

11

29

33

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی مهندسی مواد و متالورژی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سعید سلیمانی

علم و صنعت

ارشد

دبیر

مهدی سلیمیان

شهرکرد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

امید عموآقایی

صنعتی اصفهان

ارشد

عضو شورای مرکزی

امین رنجبر

صنعتی سهند تبریز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

وحید حسینی

کاشان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

ساناز ضرابی

بین المللی امام خمینی

ارشد

عضو شورای مرکزی

مجید ماستری فراهانی

صنعتی امیرکبیر

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میلاد دهقان

تربیت دبیر شهید رجایی

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سوگند ساحلی زادگان

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سجاد میرزایی

ملایر

کارشناسی

بازرس اصلی

حامد پارسائیان

تربیت مدرس

ارشد

بازرس علی البدل

آدرس سایت:        www.iromes.ir

چهاردهمين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد


پانزدهمين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد