صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسی معدن


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي مهندسي معدن

1395

1

95/12/21

9

20

20

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

بیژن پیک

صنعتی امیرکبیر

کارشناسی

دبیر

حامد نوروزی

گناباد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

اردلان علیشاهی

صنعتی اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سعید سلیمی حسین آبادی

لرستان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میثم منوچهری

شهیدباهنر کرمان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

رضا رزاق زاده

بین المللی امام خمینی

ارشد

عضو شورا علی البدل

رضا شفیعی

میاندوآب

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

رسول گلی

صنعتی همدان

کارشناسی

بازرس اصلی

وحید غلامرضا زاده

صنعتی ارومیه

کارشناسی

بازرس علی البدل