صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

خاک

1394

2

18/12/95

9

14

14

 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سعید قرایی

شهید باهنر کرمان

کارشناسی

دبیر

پگاه خسروانی

شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

انسیه سادات زحمتکار

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

متین بخشی فرد

بوعلی همدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد گل ماه

بیرجند

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میلاد دژنگ فود

تبریز

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

فردین حسینی

اردبیل

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

میلاد ممتازی

تهران

ارشد

بازرس اصلی

ایراندخت شاهانی

ملایر

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آب، خاك و بيوسيستم