صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي


adka.jpg

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)

1385

10

1395/10/8

9

11

11

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

زهرا اسلامي

شاهد

كارشناسي

دبیر

سحر عشقي

شهيد بهشتي

ارشد

عضو شوراي مركزي

فائزه ابراهيمي

قم

كارشناسي

عضو شوراي مركزي

زهرا نذري

بيرجند

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

آيسان پژوهان فر

الزهرا(س)

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

نگار زرگر

خوارزمي

كارشناسي

عضو شوراي مركزي

سهيلا زارع

علوم پزشكي شهيد بهشتي

کارشناسی

عضو شوراي مركزي

پريسا حسين زاده

خليج فارس بوشهر

كارشناسي

عضو شورا علي البدل

مهران محمدپور

سمنان

كارشناسي

عضو شورا علي البدل

پريا احمدپور

علوم پزشكي ايران

ارشد

بازرس

زهرا حسين نيا

علامه طباطبايي

ارشد

بازرس

آدرس سایت:         www.uilisa.ir

نهمين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي ادكا