صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي كارآفريني

1395

1

95/6/10

9

18

20

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

محمدرضا نوروزی

شهرکرد

کارشناسی

دبیر

شهاب انوری

یزد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

احمدرضا کشاورزی

بوعلی همدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مجید مرادی

سیستان و بلوچستان

ارشد

عضو شورای مرکزی

مهدی تاج پور

تهران

دکتری

عضو شورای مرکزی

محمد بیگدلی

اصفهان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

نیما رحمانی

کردستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مهدی شفقت

لامعی گرگان

کارشناسی

بازرس اصلی

رامین نهاوندی

صنعتی اراک

ارشد

بازرس علی البدل