صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي هنر


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي هنر

1396

1

96/8/4

9

15

16

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

حسین عبدالهی

تهران

دبیر

پریسا رفاهیتی

شهرکرد

عضو شورای مرکزی

زهرا رجبی

الزهراء

عضو شورای مرکزی

امیرعباس یولچی خانی

زنجان

عضو شورای مرکزی

میلاد چشک

بیرجند

عضو شورای مرکزی

شیرین ثناجو

محقق اردبیلی

عضو شورا علی البدل

سید صدرالدین حقیقی

هنر اصفهان

عضو شورا علی البدل

نرگس مسکینان

هنر شیراز

بازرس اصلی

مجتبی آدمیان

تهران

بازرس علی البدل