صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي هوافضا، هوانوردي و هواپيمايي


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي  هوافضا، هوانوردی و هواپیمایی

1396

1

96/7/19

9

15

15

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

محمد امین محسنی کفشگر کلائی

صنعتی خواجه نصیر

دبیر

محمدصادق چاکری

صنعتی امیرکبیر

عضو شورای مرکزی

وحید کیخای مقدم

فردوسی مشهد

عضو شورای مرکزی

روزبه صارمی

علمی کاربردی سماپران

عضو شورای مرکزی

علی مجدی

پیام نور مرکز کرج

عضو شورای مرکزی

مرتضی مرادی

پیام نور شیراز

عضو شورا علی البدل

نرگس محسنی

صنعتی مالک اشتر

عضو شورا علی البدل

مهران باغبانی ابدال آبادی

فردوسی مشهد

بازرس اصلی

محمد الله دادی

سیستان و بلوچستان

بازرس علی البدل