صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا

اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

جغرافیا

1395

2

95/7/29

9

26

20

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی جغرافیا

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سجاد محمدیان هاور

شهید بهشتی

ارشد

دبیر

مرضیه سالم

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

نازنین آذرنیو

فرهنگیان امیرکبیر البرز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سجاد رمضان پور

دامغان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

نفیسه ولیخانی

زنجان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

صابر شاهی زینتلو

شهید رجایی قزوین

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سمیه محمدی حمیدی

محقق اردبیلی

دکترا

عضو شورا علی البدل

ابوالفضل مقیمی

پیام نور اراک

کارشناسی

بازرس اصلی

فاطمه اسلامی مفرد

جیرفت

کارشناسی

بازرس علی البدل

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا