صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا


اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

جغرافیا

1395

1

95/7/14

9

12

20

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی جغرافیا

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

فاطمه گلشنی

خوارزمی

کارشناسی

دبیر

حجت گلچین فر

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

امير جوادی

زنجان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

صابر شاهی

فرهنگیان قزوین

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

نازنین آذرنیو

فرهنگیان البرز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علیرضا علیزاده

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مریم غلامی

بزرگمهر قائنات

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

علی ملکی

پیام نور اراک

کارشناسی

بازرس اصلی

علی اکبر بیزه

فردوسی مشهد

کارشناسی

بازرس علی البدل