صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فيزيك


fizik2.jpgنام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي فيزيك

1385

14

96/2/27

9

23

24

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

احسان طالبيان

تربيت مدرس

ارشد

دبیر 

زهرا عبدي

شهيد بهشتي

ارشد

عضو شورای مرکزی

مريم اسكندري فر

سلمان فارسي كازرون

کارشناسی

عضو شورای مرکزی 

مهدي بشكني

پيام نور كرج

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد مهدي درخشان مباركه

شهركرد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

كژال يوسفي

رازي كرمانشاه

ارشد

عضو علي البدل 

فريور اميري

اروميه

کارشناسی

عضو علي البدل 

امين توبه ئيهاي

فناوري هاي نوين

کارشناسی

بازرس اصلی

محمد مهدي اقا ملايي

صنعتي كرمانشاه

کارشناسی

بازرس علی البدل