صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي الهیات


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي الهيات

1395

1

95/2/29

9

26

26

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

مصطفی باقری

فردوسی مشهد

ارشد

دبیر

ناصر شفیعی

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

نایب دبیر

مونا ارشادی مقدم

شهید بهشتی

ارشد

عضو شورای مرکزی

محمود جهانگیری

حکیم سبزواری

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

فرهاد شه بخش

مذاهب اسلامی زاهدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

فاطمه کاظمی

هرمزگان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

حمیده پودینه

پیام نور زاهدان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

زهرا گلستانی فرد

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

بازرس اصلی

سجاد بهمنی

فردوسی مشهد

کارشناسی

بازرس علی البدل