صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي اقتصاد کشاورزینام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اقتصاد کشاورزی و ترویج

1394

2

95/12/18

9

18

19

 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

عبدالله لوشابی

شهید باهنر کرمان

دکتری

دبیر

میثم رنجبری

تبریز

ارشد

عضو شورای مرکزی

محمد محمدزاده

شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

وحید رحیمی

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

آرمین رحیمی

تربیت مدرس

ارشد

عضو شورای مرکزی

علیرضا رحیمی

تهران

دکتری

عضو شورا علی البدل

محمد دمرچلی

پیام نور کرج

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

پژمان لطفی

ایلام

ارشد

بازرس اصلی

علی کیخا

زابل

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي اقتصاد كشاورزي و ترويج