صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسی كامپيوتر

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي مهندسي كامپيوتر

1395

1

4/12/95

11

26

27

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

طیبه قربان پور

شهرکرد

کارشناسی

دبیر

مهدی پارسائیان

یزد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی صادقی

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی گلدانی

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمدصادق حاجی عزیزی

اردکان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سید مصطفی حسینی

صنعتی اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

یاشار نصابیان

اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میلاد احمدی

زنجان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

امیر پور کمالی

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

علیرضا مهتدی

فردوسی مشهد

کارشناسی

بازرس اصلی

صابر ایزدی

علمی کاربردی پیام نور شهرکرد

کارشناسی

بازرس علی البدل