صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي مهندسي برق

bargh1.jpg

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویي مهندسي برق

1377

19

96/2/14

11

46

46

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

ايمان پهلواني نژاد

شهيد باهنر كرمان

ارشد

دبیر

كميل يزداني

شهيد بهشتي

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حسين فاني

صنعتي شيراز

كارشناسي

عضو شورای مرکزی

زهرا السادات طاهری

فسا

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مصطفی ترابی

سمنان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

پویا امانی امامزاده

تبريز

ارشد

عضو شورای مرکزی

وحید آقاجانی

اراك

ارشد

عضو شورای مرکزی

سجاد ظفری

شاهد

ارشد

عضو شورا علی البدل

فرزین جنت صادقی

قوچان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

پرنیان روحیان

شيراز

کارشناسی

بازرس اصلی

پدرام داداشیان

تربيت دبيرشهيد رجايي

کارشناسی

بازرس علی البدل

آدرس سایت:        www.membership.iscee.ir