صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبزنام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبز

1394

2

18/12/95

11

21

31

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبز سال95

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سعید خسروی

صنعتی اصفهان

ارشد

دبیر

عاطفه حسین زاده

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

فردین گرمنجانی

تهران

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مهدی بابایی

تهران

ارشد

عضو شورای مرکزی

جواد علیزاده

شهید مدنی آذربایجان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مرتضی یزدانی

کاشان

ارشد

عضو شورای مرکزی

آرزو کرم پور

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میثم ایرانپور

گیلان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مرضیه طاهری

سید جمال الدین

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

اشکان اتابکی

شیراز

کارشناسی

بازرس اصلی

علی ذوالفقاری

ایلام

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي باغباني، گياهان دارويي و فضاي سبز