صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آمار


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي آمار

1395

1

95/8/5

9

12

15

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

بنیامین لقمان نیا

گيلان

عضو شورای مرکزی

دانیال شریفی راد

شهيد باهنر كرمان

عضو شورای مرکزی

محمدصادق داودوندی

علامه طباطبايي

عضو شورای مرکزی

محمدجواد سبک خیز خیاط

فردوسي مشهد

عضو شورای مرکزی

رقیه حسن زاده

تربيت مدرس

عضو شورای مرکزی

حمید بهدانی

بيرجند

عضو شورای مرکزی علي البدل

کوثر اوجانی

مازندران

عضو شورای مرکزی  علي البدل

سید حسین رسولی

فردوسي مشهد

بازرس اصلی

الناز حسن زاده

جهرم

بازرس علي البدل