صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زبان و ادبيات فارسي


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی زبان و ادبيات فارسي

1396

1

96/5/3

9

20

20

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

علیرضا خراسانی

شهید بهشتی

دبیر

محمد مهدی قنبری مبارکه

یزد

عضو شورای مرکزی

کیمیا اکرامیان

تهران

عضو شورای مرکزی

محمدرضا مجلسی

شهرکرد

عضو شورای مرکزی

غزاله محمدی

بوعلی همدان

عضو شورای مرکزی

مهسا اکبر نژاد

قم

عضو شورا علی البدل

بهنام شاهرخ

رازی کرمانشاه

عضو شورا علی البدل

یاسمن علی حسینی

شهید چمران اهواز

بازرس اصلی

امین درودی

نیشابور

بازرس علی البدل