صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مشاركتي در يازدهمين نشست سراسري دبيران مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي دولتي

به گزارش واحد انجمن هاي علمي دانشجويي اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، در يازدهمين نشست دبيران مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي كارگاه هاي آموزشي با هدف افزايش توانمندي و مهارت‌ها بويژه براي آن بخش از افرادي كه در حوزه مديريت انجمن ها نقش فعال تر دارند برگزار گرديد.

بدين منظور در اين نشست دو كارگاه با عناوين «انجمن‌هاي علمي دانشجويي؛ تحول و نوآوري در كاركردها و فعاليت‌ها» و «خوداتكايي و مديريت منابع مالي در انجمن‌هاي علمي دانشجويي» برگزار گرديد.

همچنين نظر به اينكه هم انديشي و گفتگو به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي براي افزايش مشاركت دانشجويان و ايجاد ارتباط و انتقال تجربيات و اشتراك ايده‌ها مي تواند موثر باشد دو كارگروه با عناوين «جشنواره ملي حركت و اتحاديه هاي انجمن هاي علمي» و «فعاليت‌هاي نوآورانه در انجمن هاي علمي دانشجويي» در اين نشست با محوريت دانشجويان تشكيل و جمع‌بندي كارگروه‌ها در روز اختتاميه توسط نماينده هر كارگروه خدمت مديركل محترم فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ارائه شد.


kargah1.jpg


kargah2.jpg


kargah3.jpg


kargah4.jpg


kargah5.jpg

 
24 اردیبهشت 1397 2:59 بعدازظهر