صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري پانزدهمين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

در این نشست كه با حضور 33 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه هاي سراسر كشور،   دکتر ايرجي مديركل فرهنگي و اجتماعي، جناب آقاي كرمي رئيس اداره فعاليت‌هاي فرهنگي، سرکارخانم عبدالهی کارشناس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.

در ابتداي جلسه دکتر ایرجی اظهار داشت: برگزاري منظم مجامع عمومي اتحاديه كه اهتمام ويژه اي در اين خصوص وجود دارد و اين مسئله كه اتحاديه‌ها صرفا اسم و عنوان نباشد، بلكه فعال و پويا باشند از رويكردهاي اين اداره كل مي باشد.

وی ادامه داد:  اتحاديه ها در حوزه هاي مختلف رو به توسعه و گسترش بوده اند  به طوري كه از سال 93 تا كنون تعداد  اتحادیه ها از 4  به  28 اتحاديه رسيده است.

مدیر کل فرهنگی وزارت  علوم بیان داشت: در سال هاي اخير در راستاي گسترش اتحاديه­ها از برنامه هاي آنها نيز حمايت به عمل آمده است كه اعم از حمايت­هاي مادي و معنوي و تسهيل ارتباطات آنها با ساير نهادها و حضور آنها در مجامع علمي ، به طوري كه در دو سال اخير در راستاي شناساندن اتحاديه ها نمايندگان آنها توانستند در روز 16 آذر ماه در حضور رئيس جمهور سخنراني کنند.

وی ادامه داد: اتحاديه هاي علمي دانشجويي ضرورت دارد كه در چند بعد فعاليت هاي خود را توسعه دهند و افزايش اعضاي اتحاديه و فعال كردن انجمن­هاي عضو و كمك به انتقال تجربيات و فعاليت ها و برنامه هاي انجمن هاي علمي عضو و كمك به تاسيس و توسعه­ها آنها را بایستی در دستور کار قرار داد.

ایرجی اظهار داشت: انجمن های علمی  بایستی برنامه های ملی داشته باشند جهت تلاش براي توسعه ارتباط و تعامل با نهادهاي علمي مرتبط و همچنین جهت ارتباط با جامعه و صنعت نیز باید تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگی وزارت  علوم در پایان بیان داشت: جهت دهي به فعاليت ها و برنامه هاي انجمن هاي علمي به سمت نيازهاي اساسي كشور بایستی صورت پذیرد.

پس  از سخنراني دكتر ايرجي، انتخابات اتحاديه به شرح زير برگزار گرديد.


اعضاي شوراي مركزي:

 سعيد سليماني(دانشگاه علم و صنعت)

مهدی سلیمیان (دانشگاه شهركرد)

اميد عموآقايي (دانشگاه صنعتي اصفهان)

امين رنجبر (دانشگاه صنعتي سهند تبريز)

وحيد حسيني (دانشگاه كاشان)

ساناز ضرابي (دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين)

مجيد ماستري فرهاني (دانشگاه صنعتي اميركبير)

ميلاد دهقان (دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، عضو علي البدل)

سوگند ساحلي زادگان (دانشگاه سيستان و بلوچستان، عضو علي البدل)


بازرسان:

سجاد ميرزايي (دانشگاه ملاير)

حامد پارسائيان (دانشگاه تربيت مدرس، بازرس علي البدل)

 
29 آذر 1395 1:52 بعدازظهر