صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

بررسی نقش انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور

بررسی نقش انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور


چكيده:

انجمن‌های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور می‌توانند مشارکت موثری داشته باشند.در برنامه چهارم توسعه به این مقوله‌ توجه شده است ولی فرایندهای جاری سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی اغلب‌ با نادیده گرفتن عرصه‌ی عمومی علم و بدون استفاده از مشارکت انجمن‌های‌ علمی و دانشگاهیان صورت می‌گیرد.چنین ساختاری به دلیل ماهیت پیچیده‌ تخصصی و الزامات حرفه‌ای مقوله سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی را با مشکلات مشروعیت،مطلوبیت و کارآمدی و اثربخشی مواجه می‌سازد. این پژوهش با کاربرد روش‌های اسنادی و پیمایشی نقش انجمن‌های علمی در سیاستگذاری و ارزیابی آموزشی و پژوهشی را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسوولان انجمنهای علمی،انتظار ایفای‌ نقش بالاتری در این زمینه‌ها را دارند و معتقدند اعضای انجمن‌های علمی در این‌ خصوص دارای دانش،مهارتها و توانایی‌های حرفه‌ای مناسب می‌باشند.از سوی‌ دیگر میان درگیری اجتماع علمی و دانشگاهیان در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور با توسعه عملکرد انجمنها در سایر ابعاد،رابطه‌ معنی‌داری مشاهده می‌شود.در بخش پایانی مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش مشارکت انجمن‌های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی‌ پیشنهادهایی ارایه می‌شود.

 

کلیدواژه ها : نظام علمی ،اجتماع علمی ،انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی ،خطمشی‌گذاری ،ارزیابی

جهت دريافت فايل كامل مقاله اينجا را كليك نمائيد.
 
2 اسفند 1394 10:34 صبح