صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاری اولین نشست اتحادیه‌ی انجمن های علمی- دانشجویی محیط زیست به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی

اولین نشست دبیران انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست صبح روز یکشنبه مورخه ی 94/1/22 در  مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی با حضور معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، نماینده وزارت علوم سرکار خانم عبداللهی و جمعی از دبیران انجمن های محیط زیست سراسر کشور در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در آغاز جلسه پس از پخش قران و سرود ملی جناب آقای عظیمی ضمن خوشامد گویی از تشکیل اتحادیه ابراز خوشنودی نمودند. سرکار خانم دکتر مبرقعی نیز با تاکید بر لزوم تشکیل انجمن های محیط زیست و تشکیل اتحادیه کشوری در این جلسه به ایراد سخنرانی پرداخته و با برشمردن عواملی هم چون جهش جمعیت، گرمایش جهانی و خسارات ناشی از سوانح طبیعی و غیره به فشار زایدالوصف بشر بر محیط زیست در قرن اخیر اشاره نمودند. ایشان با ابراز نگرانی از تغییر الگوی مصرف که جوامع را به سمت مصرف گرایی سوق داده است به محدودیت ظرفیت زمین و محدودیت منابع اشاره نموده و با ارائه آماری از رد پای اکولوژیک کشور، فشار بر منابع طبیعی کشور را "بیش از حد" توصیف نمودند. در نهایت با ذکر این مطلب که 17000 دانشجوی محیط زیست در  43 رشته دانشگاهی در حال تحصیل وجود دارد حلقه مفقوده در خصوص وجود مشکلات زیست محیطی عمده در کشور را در عدم ارتباط بین دانش آموخته شده و پیاده سازی آن در جهت رفع مسائل موجود دانسته و راه حل را در افزایش آگاهی و تثبیت باورها عنوان کردند که تشکیل اتحادیه محیط زیست را راهی در جهت محقق شدن آن بیان نمودند.

با حضور سرکار خانم عبداللهی تمامی بندهای اساسنامه قرائت شد و برخی از موارد مبهم آن مورد بحث قرار گرفته و با توجه به نظر اکثریت آرا برخی شروط تغییر یافت از جمله اینکه شرط معدل قید شده برای کاندیداتوری اعضای شورای مرکزی حذف شد. پس از آن با توجه به اینکه دبیران یا نمایندگان حاضراز دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه اراک، دانشگاه گیلان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه ایلام در جلسه به حد نصاب قید شده در اساسنامه (حداقل 20 نماینده از ده دانشگاه) رسیده بود پس از اعلام آمادگی نمایندگانرأی‌گیری صورت گرفت. اسامی کاندیدای شورای مرکزی و آرای مأخوذه آنها بشرح زیر است:

زهرا فرجی-انشگاه اراک- 16 رأی

آرین دخت آذری-دانشگاه تهران-18 رأی

سیده سمانه سهرابی-دانشگاه بهشتی-15 رأی

مجتبی قنبری-دانشگاه علوم و فنون خرمشهر-13 رأی

محمد حاجی پور-دانشگاه فردوسی مشهد-12 رأی

سجاد زمانی-دانشگاه شریف-12 رأی

امین جعفری مقدم-دانشگاه فردوسی مشهد-8 رأی

ناصر انجرانی-دانشگاه تهران-4 رأی

با توجه به آرا خانم ها زهرا فرجی، سیده سمانه سهرابی و آرین دخت آذری و آقای مجتبی قنبری به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شده و به علت تساوی آرای دو تن از کاندیدها مجددا رأی‌گیری صورت گرفت و آقای محمد حاجی پور به عنوان عضو اصلی انتخاب و آقای سجاد زمانی با 12 رأی و آقای امین جعفری مقدم با 8 رأی به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی اتحادیه انتخاب شدند.

آقایان مهدی صفی و محمد رسول نجفی نیز برای بازرسی شورا اعلام کاندیداتوری نمودند که پس از رأی‌گیری محمد رسول نجفی با 13 رأی به عنوان بازرس اصلی و مهدی صفی با 7 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

پس از پایان رأی‌گیری جلسه خاتمه یافت و پس از صرف ناهار اولین جلسه شورای مرکزی اتحادیه با حضور اعضای اصلی و علی البدل و همچنین بازرس اصلی و علی البدل تشکیل شد.

در ابتدای جلسه ضمن باز خوانی شرح وظایف شورای مرکزی و اعضای آن بر طبق نظر تمام اعضا به اعضای علی البدل نیز حق رأی تعلق گرفت. با کاندیداتوری خانم آرین دخت آذری و آقای محمد حاجی پور جهت تعیین دبیر اتحادیه رأی‌گیری صورت گرفت که محمد حاجی پور با 4 رأی موافق از 7 رأی ماخوذه به عنوان دبیر شورای مرکزی اتحادیه انتخاب شد. سرکار خانم زهرا فرجی با نظر موافق همه اعضا به عنوان نایب دبیر انتخاب شد.

شرح وظایف کمیته ها نیز بررسی و به علت هم راستایی کمیته های آموزش و پژوهش این دو کمیته با نظر موافق تمامی اعضا ادغام شد. در ادامه ریاست هر کمیته به اعضا محول شد که به شرح زیر است:

کمیته آموزش و پژوهش-زهرا فرجی             

کمیته اجرایی-سجاد زمانی

کمیته بین الملل-آرین دخت آذری

کمیته مالی-امین جعفری مقدم

کمیته روابط عمومی و تبلیغات-سیده سمانه سهرابی

کمیته مستند سازی-مجتبی قنبری

به پیشنهاد دبیر انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی استقرار مکان دبیرخانه در دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد که با موافقت تمامی اعضا در جلسه آینده شورای مرکزی که نیمه اول آبان ماه تعیین شد، پیگیری و امکان سنجی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان صورت جلسه تهیه و به امضای اعضا رسید. 

 

 
24 شهریور 1394 2:01 بعدازظهر